Alma Mater - strona główna
::  scholar  ::
 
Środowisko naukowe w naszym kraju bardzo liczy na to, że wypowiedziane 4 marca 2011 roku podczas uroczystości w Biprostalu słowa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej, zapowiadające, że otwarcie Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie symbolizuje wiosnę w nauce polskiej - już niebawem znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. Tym bardziej że NCN jest filarem przeprowadzanej przez ministerstwo reformy w sektorze badawczym. Zgodnie z jej duchem polscy uczeni zyskają ogromną autonomię finansową, gdyż finansowanie badań podstawowych zostanie wyłączone z kompetencji ministra ds. nauki. Zachodzą też zmiany w szkolnictwie wyższym. Tych najbardziej spektakularnych jedni naukowcy oczekują z nadzieją, inni z niepokojem. 4 lutego br. Sejm przyjął bowiem nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowelizacja niesie za sobą, między innymi, skrócenie ścieżki kariery naukowej, możliwość przeprowadzania na uczelniach konkursu na rektora czy konieczność uzyskania przez pracowników naukowych zgody magnificencji na zatrudnienie na drugim etacie. W ramach uproszczenia ścieżki kariery do rozpoczęcia przewodu doktorskiego niezbędna będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym. Do uzyskania stopnia doktora habilitowanego konieczne staną się realne osiągnięcia i dorobek naukowy. Nowelizacja zakłada również integrację uczelni z rynkiem pracy, jednocześnie dając jej większą swobodę w tworzeniu nowatorskich kierunków. Szerokie i kompleksowe przemiany dotyczyć będą także studentów. Zwiększone zostaną środki na stypendia socjalne, ale będzie obowiązek płacenia za drugi kierunek studiów. Z tych opłat zwolnieni zostaną tylko najzdolniejsi, otrzymujący stypendium rektora za wyniki w nauce. Nowe ustalenia wejdą w życie 1 października 2011 roku, jednak zanim to nastąpi, z pewnością będziemy świadkami wielu burzliwych dyskusji. Relacji z ich przebiegu nie zabraknie na łamach „Alma Mater”.

Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

SCIENTIA

SCHOLARIS

PERSONAE

HISTORIA MAGISTRA „ITAE

IMPRESSIONES

CONVENTIONES

VARIA

POSTSCRIPTUM

 
S P E C J A L N E

 
  sp
Redakcja Redakcja Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Strona miasta  Krakowa